صفحه اصلی
مرور اطلاعات

ثبت نام در پورتال
ورود

تماس با ما

جستجو در پورتال

مقالات/ بررسي حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسان
1- مقدمه: مهمترين منبع و ماخذ حقوق كار در عمل، قانون كار هر كشور است كه با اهميت‌ترين قانون بعد از قانون اساسي نيز هست.
 • اضر به يكي از مندرجات قانون تامين اجتماعي يعني حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور كه مشمول طرح‌هاي عمراني نيستند، پرداخته و ابعاد مختلف آن از نظر قوانين و مصوبات مربوطه بررسي مي‌شود. به منظور ارائه مقايسه تاريخي مقررات سعي شده كه بخشنامه‌هاي قديم كه قبل از بخشنامه‌هاي رايج در حال اجرا بوده، مطرح شده و دلايل فسخ آن و علل جايگزيني مقررات جديد مورد ارزيابي قرار گيرد. 2- مفاد مواد اصلي مرتبط با حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري در قانون تامين اجتماعي: در قانون تامين اجتماعي
 • quo; «ماده 41- در مواردي كه نوع كار ايجاب مي‌كند سازمان مي‌تواند به پيشنهاد هيات‌مديره و تصويب شوراي‌عالي سازمان نسبت مزد را به كل كار انجام يافته تعيين و حق بيمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول كند.» 3- بخشنامه شماره 134 درآمد (موضوع: ضرايب دستمزد قراردادهايي كه مشمول ضوابط طرح‌هاي عمراني نيستند – مورخ 7/7/1365): 1-3- نظر به اينكه قانون به سازمان تامين اجتماعي اختيار داده است تا در مواردي كه نوع كار ايجاب كند، نسبت مزد به كل مبلغ كل كار انجام ي
 • ر قراردادهاي زير به ماخذ پانزده درصد (15 درصد) ناخالص بهاي كل كار تعيين و وصول مي‌شود: 1- كليه قراردادهايي كه در اجراي آنها تمامي مصالح مصرفي به عهده واگذارنده كار (كارفرما) است. 2- كليه قراردادهايي كه موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب، فني، مشاوره، آموزش طراحي، نقشه كشي، نقشه‌برداري، نظارت، حسابداري، حسابرسي، تنظيمات و...... بوده يا در اجراي كار نيازي به مصالح نباشد.» «ماده 2 تصويب‌نامه: حق بيمه كاركنان در ساير قراردادها به ماخذ هفت درصد (7 درصد) ناخالص بهاي
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام و احترام كف و سقف ماليات وبيمه راتوضيح دهيد؟ رنج معافيت هاي مالياتي و حقوق و دستمزد روزانه چيست؟ به كدام يك از ستونهاي حقوق و دستمزد بيمه و ماليات و يا هر دو تعلق ميگيرد؟ با تشكر
 • 88.833.333 --- --- --- --- 10/20/25/30/35 --- بيشتر از 1.066.000.000 بيشتر از 88.833.333   بخشنامه دستمزد مبناي كسر حق بيمه سال 91 (سقف بيمه سال91) اداره كل استان به پيوست تصوير بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۹۰/۱۲/۲۴ وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي موضوع تصويبنامه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰شوراي عالي كار در خصوص تعيين حداقل دس
 • ماعي رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بين شهري بابت رانندگان ميني بوس و سواري معادل۱۴۲،۹۰۰ريال ، ساير رانندگان معادل۱۶۸،۹۰۰ريال  و رانندگان تاكسي وانت بار و ميني بوس درون شهري معادل۱۲۹،۹۰۰ تعيين مي گردد. . ۶- باتوجه به بخشنامه هاي شماره ۷ و ۷،۱ و ۷،۲ مشترك فني و درآمد و بادنظر گرفتن ماده ۶ آيين نامه اجرايي شماره ۴۳۰۴۰/۴۲۰۵۳ مورخ ۸۹/۲/۲۶ و بندهاي ۲ و ۳ آيين نامه اجرايي شماره ۴۵۲۵/۱۴۲۸۳ مورخ ۸۹/۶/۲۴ مصوب هيات محترم وزيران ، نحوه محاسبه حق بيمه سهم كارفرمايي واحدهاي مسكوني به ازا
 • مه درحداقل دستمزد ماهيانه مصوب شورايعالي كار درسال ۹۱ بوده وحق بيمه سهم بيمه شدگان كارگران ساختماني نيز بر مبناي ۷ درصد حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۱۲۹،۹۰۰ ريال در سال ۹۱ محاسبه ووصول خواهد شد.  . ۷- با عنايت به مصوبات شورايعالي تامين اجتماعي و هيات امنا محترم سازمان تامين اجتماعي ، حداكثر دستمزد روزانه مشمول كسر حق بيمه در سال جاري ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۹۰۹،۳۰۰ريال ان تعيين مي شود و رعايت موضوع در ماه هاي ۳۱ و ۳۰ روزه الزامي است. . مسئو
مقالات/ پيشنهادهايي براي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم
سياست‌هاي كلي اصل (44)، نظام اقتصادي ايران را با بهره‌گيري از تجربه حدود سه دهه مديريت اقتصادي ملي و در نظر گرفتن تحولات بين‌المللي تعريف كرده است، بنابراين سنگ بناي نظام اقتصادي بنيان گذاشته شده است.
 • ه سود دريافتي از وجوه اداره شده نيز از ماليات معاف گرديده بند (5) ماده 145 به شرح ذيل اصلاح شود: ماده 145 بند (5) سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت و سود دريافتي ناشي از وجوه اداره شده نزد بانك‌هاي ايراني يا موسسات اعتباري غيربانكي مجاز، با توجه به بخشنامه‌هاي چندساله اخير سازمان امور مالياتي و شفاف‌سازي برخي بندهاي ماده 148 ذيل ارائه مي‌گردد: ماده 148- هزينه‌هاي جاري و سنواتي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي‌باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است‌: (1) قيمت خريد كالاي فروخته شده يا
 • دارد. تبصره 2 ماده 177 حذف شود (با توجه با اصلاح پيشنهادي) ماده 107 و ماده 110 در جهت كنترل وزارت دارايي و امور اقتصادي بر بازارها، پيشنهاد ذيل ارائه مي‌گردد: ماده 184- ادارات ثبت مكلفند از ثبت كليه اشخاص حقوقي و موسسات انتفاعي و غير‌انتفاعي بدون شماره اقتصادي كه سازمان امور مالياتي صادر مي‌كند، خودداري و آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و موسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد شركت‌ها و موسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت ‌رسانده‌اند با
 • ور مالياتي صادر مي‌كند، خودداري و آخر هر ماه فهرست كامل شركت‌ها و موسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي‌رسند و تغييرات حاصله در مورد شركت‌ها و موسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت ‌رسانده‌اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت موسسه ارسال دارند. با توجه به لايحه برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 اصلاحات ذيل پيشنهاد مي‌شود: تبصره 2 ماده 199-مديران اشخاص حقوقي غير دولتي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص
 • طبقه بندي اطلاعات
مشاوره/ با سلام، اينجانب بر اساس يك قرارداد با شركتي نظارت فني و مشاوره در پيشبرد يك پروژه را پذيرفتم و مديران شركت اكنون و در زمان تسويه حساب نهايي از پرداخت آخرين قسطم به بهانه ارايه مفاصا حساب بيمه خودداري مي كنند. از آنجايي كه اين قرارداد با من به تنهايي بسته شده است و كس ديگري را در استخدام خود نداشته ام و زمان حضور و ساعت كاري مشخصي نيز در آن ذكر نشده است، آيا ملزم به ارايه مفاصا حساب بيمه هستم يا خير؟ خواهشمندم قانون و بخشنامه مربوط به آن را نيز نام ببريد و بفرماييد درصورت نياز به ارايه استعلام بيمه به چه بند و ماده اي بايد رجوع كنم.
 • رايه مفاصا حساب بيمه خودداري مي كنند. از آنجايي كه اين قرارداد با من به تنهايي بسته شده است و كس ديگري را در استخدام خود نداشته ام و زمان حضور و ساعت كاري مشخصي نيز در آن ذكر نشده است، آيا ملزم به ارايه مفاصا حساب بيمه هستم يا خير؟ خواهشمندم قانون و بخشنامه مربوط به آن را نيز نام ببريد و بفرماييد درصورت نياز به ارايه استعلام بيمه به چه بند و ماده اي بايد رجوع كنم.  ؟ با سلام اين حق كارفرماست كه سخت گيري كند واين شما هستيد كه بايد مداركي مبني بر عد
 • نوشته باشد كه كار شخصا ومنفردا توسط شما انجام گرفته وماهيتا مورد قبول قرار گيرد كه اينگونه مشاوره به تنهايي نيز ممكن است ونيازي به نيرو ندارد)متاسفانه در اين خصوص مصوبه بخشنامه درآمدي مواردي مثل مشاوره ونظارت را مشمول حق بيمه دانسته است واز طرفي راي شماره ه/75/98-5/7/1376 ديوان عدالت اداري اشخاص حقيقي را مشمول پرداخت حق بيمه ندانسته است.طي چند سال گذشته(با تغير مديريت سازمان) متاسفانه فشارهاي زيادي براي وصول حق بيمه به كارفرمايان وارد مي شود كه بسياري از آن من درآوردي وفاقد مباني حقوقي عدالت محو
 • انسته است.طي چند سال گذشته(با تغير مديريت سازمان) متاسفانه فشارهاي زيادي براي وصول حق بيمه به كارفرمايان وارد مي شود كه بسياري از آن من درآوردي وفاقد مباني حقوقي عدالت محور است و به هر حال در اين خصوص فاجعه اي در حال رخ دادن براي طرفين است.از يك طرف تامين اجتماعي با فشار زيادي ناشي از وارد شدن طيف جميعتي به سوي پير شدن بر بدنه اش احساس مي كند ولذا براي پوشش عدم كارائي هاي موجود در سازمان تامين اجتماعي ومديريت هاي سياسي فشار را بر كارفرماياني كه اجبارا نرخ هاي حق بيمه فاجعه بار 23 % ويا 16 % را
مشاوره/ باسلام ، ضمن تشكر از پاسخ وراهنمايي آن مشاور محترم ، خواهشمنداست توضيح فرمائيد آيا قانون بازنشستگي پيش از موعد مكاكان به قوت خود باقي است. استدعا دارم آخرين مستندات را با ذكر شماره وتاريخ اعلام فرمائيد
 • با ذكر شماره وتاريخ اعلام فرمائيد  ؟ ضمن اظهارتشكراز محبتهاي جنابعالي بعرض ميرساندكه درخصوص شرايط وضوابط بازنشستگي بيش ازموعد دربخش دولتي وغيردولتي كه با تغييراتي به قوت خود باقي ميباشد به بخشنامه شماره 53/2 مستمري حوزه فني ودرامد سازمان تامين اجتماعي كه براساس نامه شماره1000/91/11543 وبه تاريخ 91/28/11 توسط بالاترين مقام سازمان صادر وبه استانها ابلاغ و درخردادماه 92 در سايت ان سازمان نيز منتشر گرديده مراجعه فرماييد . موفق باشيد مستوفي
مقالات/ منافع موهوم، تقلب يا مصلحت‌انديشي استاندارد گذار
درج سرمقاله‌ «منافع موهوم» به قلم آقاي غلامرضا سلامي رييس هيات انتظامي جامعه حسابداران رسمي در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ 30/02/1392 وواكنش سازمان حسابرسي به سرمقاله يادشده و در پي آن برگزاري ميزگرد انتقادي- حرفه‌اي توسط روزنامه دنياي اقتصاد در تاريخ 27/03/1392 و نيز انتشار مطلبي با عنوان مصلحت‌انديشي دو «سازمان» به قلم عباس هشي هنوز موضوع روز حرفه است.
 • – تابع چگونگي دسترسي به ارز آن است.  هزينه‌ ارزي – تحوه تامين ارز مربوط وجه نقد ارزي- داخل كشور تابع نحوه دريافت آن- خارج از كشور تابع چگونگي مصرف آن. بدهي ارزي- وام از محل حساب ذخيره ارزي، نرخ مبادله‌اي طبق بخشنامه بانك مركزي، وام از ساير منابع، تابع چگونگي تامين ارز.  با عنايت به مطالب پيشگفته، شايسته بود (و هنوز هم هست)، مرجع استاندارد گذار و يا كارگروه فني سازمان حسابرسي با صدور رهنمود مشخص تكليف همه حسابرسان (ونه فقط سازمان حسابرسي) را در
مقالات/ نقدي مختصر به لايحه تحول مالياتي يا شناخت مسووليت‌ اجتماعي حسابرسان
نقدي مختصر به لايحه تحول مالياتي يا شناخت مسووليت‌ اجتماعي حسابرسان
 • ر مالياتي برشمرده است) در تضاد بود، (به عبارت ديگر تضاد حل نشده بين ماده 219 و 272 قانون ماليات‌هاي مستقيم ) از همان ابتدا نمي‌توانستند با آن سازگاري داشته باشند. اين جريان كار را به جايي كشاند كه سازمان امور مالياتي، مبادرت به صدور انواع بخشنامه‌هاي مالياتي در مقابله با حسابرسي مالياتي كرد، گرچه بخشنامه‌هاي يادشده به وضوح با قانون ماليات‌ها در تضاد بود، اما به عنوان راه‌حلي موقتي مي‌توانست تا حدودي از اشتباهات و سوء جريانات احتمالي جلوگيري كنند. اما اين نيز ا
 • ده‌هاي مالياتي. 2. كنترل كيفيت پرونده‌هاي مالياتي تشخيص شده توسط واحدهاي نظارتي مستقل از سازمان تشخيص. 3. تقويت ساختار كنترل‌هاي داخلي سازمان تشخيص به منظور حذف ساختار مميز محوري و ايجاد ساختار سيستماتيك تشخيص ماليات. 4. تقويت بنيه فني كاركنان كادر تشخيص از طريق آموزش مستمر آنها. 5. تامين رفاه كاركنان سازمان امور مالياتي. 6. استفاده از صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و جلوگيري از وضع مقرراتي كه منجر به كنار گذاشتن آن مي‌شود. 7. تدوين قانون و مقررات اجرايي براي حداقل رسان
 • بحث جرم مالياتي آنقدر در بندهاي 1، 2 و 5 ماده 275 و مواد 278 و 279 لايحه تحول مالياتي نامعين و گسترده تعريف شده‌اند كه به نظر مي‌رسد اين بار علاوه بر حسابرسي از همه چيز بايد انصراف دهيم. خلاصه كلام به نظر مي‌رسد كه مسووليت‌هاي اجتماعي حسابداران رسمي يك لحظه هم آنان را راحت نمي‌گذارد و بهتر است بگويم « نان حسابداران رسمي از قبل پذيرفتن مسووليت اجتماعي توسط آنان است پس در اين چنين شرايطي حسابداران رسمي بايد حميت حرفه‌اي داشته باشند. رخوت ديگر بس است.»
|دريافت آخرين اطلاعات رازنامه
با ثبت پست الکترونيکي خود و يا دوستان خود هميشه از آخرين اطلاعات سايت آگاه شويد.

دريافت آخرين اطلاعات رازنامه

به خانواده مشاوران رازنامه بپیوندید
پرسش و پاسخ از رازنامه
استخدام
|نظر شما چيست
وضعيت اقتصادي را تا پايان سال 1391 چگونه ارزيابي مي كنيد؟[ مشاهده نتايج | نظرسنجي ها ]

آراء: 679 | نظرات: 0

|مشاوره در رازنامه
تازه ها  |  بيشترين بازديد
تمامي حقوق طراحي ,ساخت وعرضه متعلق به مشاوره مديريت رازنامه مي باشد.
شرايط و مقررات استفاده از رازنامه .

انگليسي   فرانسوي   اسپانيايي   ايتاليايي   آلماني   عربي   روسي   ژاپني   کره      پرتغالي   ترکي   چيني